Monday, November 7, 2016

ಪ್ರಬ0ಧ - `ಸ0ಗೀತ ಜ್ಞಾನಮು'

ದಿನಾ೦ಕ : 06_11_2016ರ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಬ0ಧ - `ಸ0ಗೀತ ಜ್ಞಾನಮು' ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓದಿ ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ :)


Friday, November 4, 2016

ಚಿ೦ತನ -` ನೋವು'

ದಿನಾ೦ಕ : 28_10_2016ರ೦ದು ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಹಾಸನ ಕೇ೦ದ್ರ(FM)ದಿ೦ದ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನನ್ನ ಚಿ೦ತನ -` ನೋವು' ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ :)