Thursday, February 16, 2017

ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿ೦ತನ:


14-2-2017ರ೦ದು ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಹಾಸನ ಕೇ೦ದ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿ೦ತನ ರೆಕಾರ್ಡಿ೦ಗ್ ಆಯ್ತು. 2017 ªÀiÁZïð
 3, 10, 17 ಮತ್ತು 24ರ೦ದು(ಎಲ್ಲಾ ±ÀÄPÀæªÁgÀಗಳ೦ದು) ಆಕಾಶವಾಣಿ(FM), ಹಾಸನ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ¨É½UÉÎ 6-30PÉÌ
 ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

aAvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:

1.        1. ªÀÄ£À¹ì£À ²PÀët      
2        2.     ªÀÄAvÀæUÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ
             3.   PÀ°AiÀĨÉÃQzÉ £ÁªÀÅ `ºÀzÀÄÝUÀ½AzÀ®Æ.....
4         4.   zÉúÀªÉA§.........


Tuesday, February 7, 2017

'ಅಸೂಯೆಯ ಜ್ವಾಲೆ'

ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಮಗಳ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ .ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.
ಲಿಂಕ್ (link): 

Saturday, February 4, 2017

ಮತ್ತೆ ಕವಿದ ಮಂಜು ಸರಿದು.... ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಲಿ೦ಕ್:

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾವ್ಯ-ಗಾಯನ-ಕುಂಚ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ, ಹಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಸ೦ದರ್ಭದ  ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್  ಲಿ೦ಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

Friday, February 3, 2017

ಮತ್ತೆ ಕವಿದ ಮಂಜು ಸರಿದು.....

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾವ್ಯ-ಗಾಯನ-ಕುಂಚ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸ೦ದರ್ಭ: