Thursday, February 16, 2017

ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿ೦ತನ:


14-2-2017ರ೦ದು ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಹಾಸನ ಕೇ೦ದ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿ೦ತನ ರೆಕಾರ್ಡಿ೦ಗ್ ಆಯ್ತು. 2017 ªÀiÁZïð
 3, 10, 17 ಮತ್ತು 24ರ೦ದು(ಎಲ್ಲಾ ±ÀÄPÀæªÁgÀಗಳ೦ದು) ಆಕಾಶವಾಣಿ(FM), ಹಾಸನ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ¨É½UÉÎ 6-30PÉÌ
 ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

aAvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:

1.        1. ªÀÄ£À¹ì£À ²PÀët      
2        2.     ªÀÄAvÀæUÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ
             3.   PÀ°AiÀĨÉÃQzÉ £ÁªÀÅ `ºÀzÀÄÝUÀ½AzÀ®Æ.....
4         4.   zÉúÀªÉA§.........


No comments:

Post a Comment